Xin chào các b?n ??n v?i Blog c?a Phòng Khám ?a Khoa Pasteur ?à N?ng!

 Phòng khám ?a khoa Pasteur ?à N?ng là m?t phòng khám ???c xây d?ng trên n?n t?ng ??i ng? Bác s? N?i trú ch?t l??ng cao t? ch?c khám và ?i?u tr? Ngo?i trú v?i m?t m?c chi phí trung bình th?p cho t?t c? ng??i dân t?i ?à N?ng và các t?nh lân c?n. 

1

 T?a l?c ngay khu v?c C?u v??t Ngã Ba Hu? và B?n xe Trung Tâm , cách trung tâm thành ph? ?à N?ng 5km v? h??ng B?c, Pasteur n?m t?i khu v?c giao thông thu?n l?i cho t?t c? ng??i dân ?à N?ng t? khu v?c Liên Chi?u, Thanh Khê, H?i Châu, C?m L? … ??n các t?nh thành lân c?n khác nh? Qu?ng Nam, Qu?ng Ngãi.

 Pasteur có ??y ?? các chuyên khoa N?i, Ngo?i t?ng quát, S?n ph? khoa, Nam khoa, M?t, Tai M?i H?ng, H?u môn Tr?c tràng, Da li?u, Khám và ?i?u tr? Vô sinh, Khám s?c kh?e ??nh k?, T?m soát ung th? và các d?ch v? h? tr? Y t? khác.

 V?i t?m nhìn ??n t? nhóm sáng l?p viên g?m 04 Bác s? N?i trú ?ã t?ng tu nghi?p t?i Châu Âu - Pháp và các b?nh vi?n l?n t?i Vi?t Nam thành l?p, Pasteur mang theo s? nhi?t huy?t và lu?ng t? duy ??i m?i nh?m nâng t?m ch?t l??ng Y t? tiêu chu?n ph?c v? cao ??n v?i t?t c? các t?ng l?p ng??i dân trong khu v?c Mi?n Trung Tây nguyên. 

 Có quy mô 6 t?ng và t?ng di?n tích lên ??n 1.000m2 , Pasteur t? ch?c khám ch?a b?nh v?i công su?t lên ??n 500 b?nh/ ngày v?i ??y ?? các trang thi?t b? máy móc m?i 100% ???c ??u t? ch?t l??ng và công su?t cao nh?:  CT-scaner, X-quang cao t?n Xvision – 525, H? th?ng ch?p nh? ?nh Genoray - Hàn Qu?c, Máy Siêu âm Hitachi, siêu âm GE E6; ?i?n Tim, ?i?n Não; Các máy móc Xét nghi?m tân ti?n nh? Sinh hóa, Huy?t h?c, Vi Sinh; H? th?ng máy N?i soi tiêu hóa, test tìm virut HP d? dày b?ng h?i th?; ?ánh giá ?o ?? ?àn h?i nhu mô Gan, Vú, Tuy?n Giáp truy tìm Ung th?…

 

 Pasteur có ??i ng? Ch?m sóc khách hàng luôn s?n sàng h? tr? khách hàng t?o h? s? khám, phân b?nh khám chu?n xác và h??ng d?n.

 

 Pasteur có t? ch?c ti?p nh?n khám và ?i?u tr? BHYT cho t?t c? ng??i dân. ??c bi?t, theo thông t? s? 37/2014/TT-BYT c?a B? y t? v? thông tuy?n các b?nh vi?n, phòng khám ?a khoa cùng tuy?n, Pasteur t? ch?c ti?p nh?n khám và thanh toán ?úng tuy?n B?o hi?m Y t? cho t?t c? th? BHYT có n?i ??ng ký khám ch?a b?nh ban ??u t?i các trung tâm y t?, phòng khám ?a khoa t?i ?à N?ng

 Các ?i?m ??ng ký b?o hi?m Y t? ???c thông tuy?n khám t?i Pasteur:

+ Trung tâm Y t? qu?n Liên Chi?u
+ Trung tâm y t? Qu?n Thanh Khê
+ Trung tâm y t? Qu?n H?i Châu
+ Trung tâm y t? Qu?n S?n Trà
+ Trung tâm y t? Qu?n Ng? Hành S?n
+ Trung tâm y t? Qu?n C?m L?
+ Trung tâm y t? huy?n Hoà Vang
+ Phòng khám ?a khoa tr??ng ??i h?c k? thu?t Y d??c ?à N?ng
+ Phòng khám ?a khoa Ph??c An
+ Phòng khám ?a khoa Hòa Khánh
+ Phòng khám ?a khoa Ph??ng ?ông
+ Phòng khám ?a khoa Phúc Khang

Liên h? phòng khám Pasteur

+ ??a ch?:Lô 19 - Nguy?n T??ng Ph? - Hòa Minh - Liên Chi?u - ?à N?ng
+ Hotline: 02363811868
+ Email: phongkhampasteur@gmail.com
+ Fanpage: https://www.facebook.com/pasteur.com.vn/
+ Website: http://pasteur.com.vn/